Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabályunk

 

Szeretve Tanulni Közhasznú Oktatási Egyesület a Társadalmi Integrációért egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA,

melyet a csatolt jelenléti íven jegyzett alapítók fogadtak el 2005. szeptember 14 - én, a  megismételt alakuló közgyűlésen. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

AZ EGYESÜLET NEVE 

1. Az Egyesület teljes neve:

     Szeretve Tanulni - Közhasznú Oktatási Egyesület a Társadalmi Integrációért (a  továbbiakban: Egyesület)  

2. Az Egyesület rövid elnevezése: Szeretve Tanulni Egyesület

3. Az Egyesület neve angolul, németül és franciául

Learning By Passion - Educational Charity for Social Integration 
Landesvereinigung für Lieben Lernen 
Assotiation Pour Ensseigner avec Passion

4.  Az Egyesület rövidített angol neve: LBP-ECSI 

5. Az Egyesület székhelye: 

1181 Budapest, Kondor B. sétány 3. sz. 

6.  Pecsét:

Az Egyesület pecsétjén az Egyesület teljes és rövidítetten használt magyar neve szerepel.  

2. §

AZ EGYESÜLET CÉLJA 

Az Egyesület célja, szövetségbe tömöríteni mindazokat, akik felvállalják az együttműködést a társadalmi integráció hazai megvalósításáért, felhasználva a legkorszerűbb pedagógiai eljárásokat a közoktatásban és az élethosszig tartó tanulási folyamat teljes intézményrendszerében. Az alapítók célja olyan szellemi műhely és európai uniós szemléletű oktatási tudásközpont létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű, és legszélesebb értelemben vett társadalmi integráció kérdéseinek bemutatását, kutatását, oktatását és az erre reflektáló társadalmi párbeszédet. 
 
 
3.§ 

AZ EGYESÜLET FŐ FELADATAI 

Az Egyesület feladata, hogy tagjai támogatjásával és ösztönzésével, olyan pedagógiai programokat és civil kezdeményezéseket szervezzen, amelyek kiemelten szolgálják a társadalmi integráció, a népismeret, a nemzetiségi és etnikai hagyományőrzés, az oktatás által biztosítható esélyegyenlőség, a fenntartható társadalomfejlődés és a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok társadalmi és gazdasági beilleszkedésének, európai uniós polgárrá válásának folyamatát. 

E feladat megvalósítása érdekében felvállalja az Egyesület, hogy megszervezi e kérdésköröket tárgyaló nyomtatott és elektronikus publikációk, audiovizuális és információs-technikai taneszközök összegyűjtését, véleményezését és kiadását. Valamint ugyanezen cél érdekében előadásokat, képzéseket és továbbképzéseket, valamint vitafórumokat és konferenciákat szervez.

Szervezeti önállóságát megtartva szorgalmazza a magyarországi és határainkon túl élő nemzetiségi és etnikai, ezen belül például a roma kultúra hagyományainak feltárását.

A felkutatott kulturális, néprajzi hagyományok pedagógiailag hasznosítható elemeit rendszerezi, feldolgozza és publikálja a hazai és külföldi pedagógustársadalom számára.

Az Egyesület céljaival összhangban szorgalmazza nemzetközi kapcsolatok kiépítését, kiemelten a határon túli magyar és az európai uniós partnerszervezetekkel és a hivatalos oktatási és szociális hatóságokkal, kutatási-fejlesztési intézményekkel, civil szervezetekkel.

A társadalmi integrációt szolgáló pedagógiai munkában szerzett tapasztalatok hasznosítása érdekében összefogja és koordinálja a hazai és külföldi szakembereket és tanulókat. 

Tartja a kapcsolatot, a társadalmi integrációt szolgáló pedagógiai műhelyekkel. 

Az Egyesület magára vállalja, hogy különböző hazai és külföldi tehetséggondozási ösztöndíj-programot szervez, felkutatja a már meglévő lehetőségeket és kezdeményezi ezek felhasználását. 

Részt vesz a hazai, európai, tengerentúli nevelési-oktatási esélyegyenlőséget biztosító programok kialakításában és a közép-kelet európai régió nemzetközi innovációs programjában. 

Körültekintő elemzés alapján megteremti a regionális társadalmi esélyegyenlőséget szolgáló képzési és információs központ létrehozásának esélyét. 

Folyamatos munkájával hozzájárul a magyar érdekek képviseletéhez az Európai Unió és tagállamainak szakmai szervezeteivel. 

Ezzel a tevékenységével az Egyesület hozzájárul a társadalom munkaerőpiaci esélyeinek javulásához és a társadalmi kohézió megerősítéséhez. 
Az Egyesület az 1997. évi CLVI törvény (Etv.)  26. §. c./ pontjában meghatározott alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 

 • szociális tevékenység, családsegítés,

 • tudományos tevékenység, kutatás,

 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

 • kulturális tevékenység,

 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

 • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

 • euroatlanti integráció elősegítése.

 4.§ AZ EGYESÜLET CÉLJÁNAK ÉS FELADATAINAK  MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK 

 1. Rendszeres kapcsolattartás hazai és külföldi szervezetekkel. 
 2. Együttműködés a hazai, más nemzeti és nemzetközi, állami és önkormányzati intézményekkel, szakmai szervezetekkel és intézményekkel, az egyesület céljával kapcsolatos feladatok ellátása során. 
 3. Országos hálózat létrehozása a társadalmi esélyegyenlőséget elősegítő oktatás intézményesítés együttműködésére. 
 4. A folyamatos kapcsolattartáshoz közös fórum kiépítése a hazai és külföldi partnerekkel. 
 5. Az Egyesület céljaihoz illeszkedő, kiemelten a társadalmi integrációt és a sikeres európai polgárrá válást elősegítő konferenciák, kiállítások, pedagógus továbbképzések, táborok, tanulmányutak, népszerűsítő rendezvények szervezése, illetve ilyen rendezvényeken való részvétel, többek között a bűnmegelőzés, drogprevenció és a hátrányos helyzetű tanulók társadalmi esélyegyenlőségének javítása érdekében. 
 6. A hazai társadalmi esélyegyenlőség pedagógiai programjának támogatásához közéleti és köztiszteletben álló személyiségek megnyerése. 
   

5. § AZ EGYESÜLET JELLEGE 

 1. Az Egyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező, politikai pártoktól független jogi személy, amely az alapszabályban meghatározott céljai elérése érdekében szervezi nyilvántartott tagságának tevékenységét. 
 2. Az Egyesület rögzíti, hogy tagjain kívül bárki más is részesülhet az általa nyújtott közhasznú szolgáltatásokból.  
 3. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 4. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez.

 6. § AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS ANYAGI FORRÁSAI 

 1. Az Egyesület vagyona elsősorban:
 • a tagok által befizetett rendszeres tagdíjból,
 • bel- és külföldi magán- és jogi személyek más, nem jogi szervezetek felajánlásaiból,
 • adományokból,
 • az Egyesületnek átengedett vagyoni értékű jogokból,
 • közhasznú tevékenységéhez az államháztartás alrendszereitől kapott támogatásból
 • pályázatokon elnyert juttatásokból tevődik össze.  
 1. Az Egyesület tagjai rendszeresen tagdíjat tartoznak fizetni, amelynek összegét és esedékességét az alakuló, illetve ennek módosítását a rendes közgyűlés állapítja meg.

A tagdíjjal kapcsolatos egyéb kérdésekről a Közgyűlés által elfogadott tagdíjfizetési szabályzat rendelkezik. 

 1. Az Egyesület az 1997. évi. CLVI. törvény (Khtv.) 14. § 2. pontja szerint, az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatások kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. A támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. 
 2. Az Egyesület a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok alapján végzi gazdálkodásának tervezését és annak elszámolását. 
 3. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. 

 1. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - az esedékes tagdíj fizetésén túl- az Egyesület tartozásáért saját vagyonukkal nem felelnek. 
 2. Az Egyesület az Elnökség döntése alapján jogosult tisztségviselőit, valamint a céljai megvalósítása érdekében kiemelkedő tevékenységet végző személyeket díjazni, illetve alkalmazottakat foglalkoztatni.

7. § AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 

 1. Közgyűlés
 2. Elnökség
 3. Számvizsgáló Bizottság

 7.1. § KÖZGYŰLÉS 

 1. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amely a tagok (rendes, pártoló és tiszteletbeli) összességéből áll. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer az Elnökségnek össze kell hívnia.  
 2. A Közgyűlés összehívásáról valamennyi tag részére eljuttatott egyszerű levéllel vagy e-mail üzenettel, az Elnökség a kitűzött időpont előtt legalább 30 nappal, indokolt esetben 15 nappal előbb gondoskodik. A meghívó tartalmazza a Közgyűlés időpontját, helyét, napirendjét és határozatképtelenség estére a megismételt Közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseket.

A Közgyűlést össze kell hívni, ha az Elnökség vagy a tagok legalább 10%-a, a Számvizsgáló Bizottság ezt, az ok és a cél megjelölésével kezdeményezi. 

 1. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagoknak több mint a fele megjelent. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül is határozatképes, ha napirendje nem tér el az elhalasztott Közgyűlés napirendjétől, és erről a tagokat az eredeti meghívóban tájékoztatták.
 2. A tagok a Közgyűlésen személyesen, a jogi személyek képviselőjük útján jelennek meg.  
 3. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel elrendelheti zárt ülés tartását, amennyiben a nyilvános ülés tartása sértené a személyiségi jogokat, vagy az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat. 
 4. A Közgyűlés döntéseit általában, ideértve az éves beszámoló jóváhagyását is, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
 5. Alapszabály elfogadásához, módosításához és kiegészítéséhez, más társadalmi szervezettel történő egyesüléshez, szövetséghez való csatlakozáshoz, jogutód nélküli megszűnéshez, tiszteletbeli tagi cím adományozásához a jelenlévő tagok több mint kétharmadának egyetértő szavazata szükséges. 
 6. Az Elnökség - a jelenlévő rendes tagjai egyharmadának javaslatára - titkos szavazást rendelhet el. Szavazategyenlőség esetén, nyílt szavazás alkalmával a levezető Elnök szavazata dönt. Titkos szavazás esetén a szavazást a döntésig kell folytatni.
 7.  

A. )  Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztásához a jelölés nyíltan, a szavazás titkosan    történik. Az adott tisztségre azt a személyt kell megválasztottnak tekinteni, aki a szavazatok több mint felét megkapta Szavazategyenlőség esetén az kerül megválasztásra, akit sorrendben előbb jelöltek.

A tisztségviselő visszahívása a rendes tagok egyharmadának az Elnökséghez benyújtott, indokolt írásbeli kérelmével kezdeményezhető. Az Elnökség a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül köteles összehívni a Közgyűlést. A visszahívásról a Közgyűlés titkos szavazással, a jelenlévő rendes tagok egyszerű többségének döntése alapján határoz.  Kötelező visszahívni a tisztségviselőt, ha vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy a tisztségviseléstől eltiltás büntetését szabták ki rá. A tagsági jogviszony megszűnése esetén a megbízás visszavonás nélkül is megszűnik. 

9./B A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. b./ pont), élettársa az adott határozat alapján

 1. kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
 2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő célszerinti juttatás. 

 1. A Közgyűlésről minden esetben a határozatokat, azok meghozatalának időpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát, és ha lehetséges személyét is tartalmazó jegyzőkönyvet kell felvenni.

A Közgyűlés határozatait, a jegyzőkönyvvezető és egy hitelesítő tag aláírásával, haladéktalanul be kell vezetni a Határozatok Könyvébe. A Határozatok Könyvének tartalmaznia kell a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, és ha lehetséges személyét.  

A Közgyűlés fenti jegyzőkönyveiből valamennyi tag illetve érintett részére másolatot juttat el az Elnök. A jegyzőkönyv másolatokat a tagok illetve érintettek részére az Elnök írásban, a tag illetve érintett által megadott elektronikus postafiók (e-mail) címre elektronikus úton, ennek hiányában az Egyesület nyilvántartásában szereplő címére postai úton küldi meg. Az Egyesület a tagok és érintettek által megadott elektronikus postafiók (e-mail) címekről nyilvántartást vezet.

A Közgyűlési határozatokat az Egyesület   internetes honlapján1 történő elhelyezésével hozza nyilvánosságra. 

 1. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik 
 • az alapszabály meghatározása és módosítása,
 • az évi költségvetés meghatározása,
 • az ügyintéző szerv évi beszámolójának elfogadása,
 • az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásnak kimondása,
 • a közhasznúsági jelentés (7.1.12. pont) elfogadása,
 • valamint a tagdíj fizetés esedékességének és összegének meghatározása.  
 1. Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, melyet az Egyesület honlapján tárgyévet követő évben, de legkésőbb június 30-ig közzétesz.

A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 

 1. a számviteli beszámolót;
 2. a költségvetési támogatás felhasználását;
 3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
 4. a cél szerinti juttatások kimutatását;
 5. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
 6. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
 7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

Az egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet. 


 7.2. § AZ ELNÖKSÉG 

 1. Az Egyesület tevékenységét az Elnökség irányítja, illetve ellenőrzi két Közgyűlés közötti időszakban.  
 2. Az Egyesület képviseletére és jognyilatkozat tételére az Elnök jogosult. Az Elnök akadályozatása esetén az Egyesületet bármely két Alelnök együttesen jogosult képviselni. Az Elnök vezeti az Egyesületet és kapcsolatot tart az Elnökség többi tagjával. Az Alelnökök alapvetően az Elnökség döntéseinek előkészítésével, valamint azok végrehajtásával foglalkozik. 
 3. Az Egyesület Elnökét és Alelnökeit a Közgyűlés választja meg határozatlan időre és hívja vissza. 
 4. Az Elnökség 7 tagú, tagjai:
 • 1 Elnök
 • 6 Alelnök 
 1. Az Elnökség feladatait az Alapszabály előírásai, valamint a Közgyűlés határozatai szabják meg. Tevékenységéről a Közgyűlésnek köteles évente beszámolni, a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel. 
 2. Az Elnökség fő feladatai: 
 • szervezi az Egyesület folyamatos tevékenységét, állandó, vagy ideiglenes munkabizottságot hoz létre egy-egy feladat ellátására
 • dönt a tagok felvételéről, elfogadja kilépési nyilatkozatukat
 • gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról
 • kapcsolatot tart a nemzetközi szervezetekkel
 • gyűjti a tagoktól a jelzéseket, információval látja el őket, tájékoztatja a nyilvánosságot
 • előkészíti és összehívja a Közgyűlést
 • kezeli az egyesület működése során felhalmozódott vagyont, különösen:
 • kidolgozza és a Közgyűlés elé terjeszti az éves költségvetést és zárszámadást,
 • dönt 500.000.-Ft, azaz ötszázezer forint összeghatárig terjedő kötelezettség vállalásokról, szerződésekről. 
 1. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akivel vagy akinek közeli hozzátartozójával szemben az Alapszabály 7. 1. 9/B pontja szerinti kizárási ok áll fenn. 
 2. Az Elnökség szükség szerint, de legalább havonta egyszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök hívja össze az Elnökség tagjaihoz eljuttatott, a napirendet is tartalmazó egyszerű levéllel vagy e-mail üzenettel.

Az Elnökség határozatképes, ha legalább 50% + 1 fő jelen van. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökség hatáskörében hozott határozatait, az Elnök aláírásával, haladéktalanul be kell vezetni a Határozatok Könyvébe. A Határozatok Könyvének tartalmaznia kell a döntések tartalmát, időpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát, ha lehetséges személyét.

A döntéseket az érintettek részére az Elnök az érintett által megadott elektronikus postafiók (e-mail) címre írásban, elektronikus úton, ennek hiányában az Egyesület nyilvántartásában szereplő címére postai úton küldi meg. Az Egyesület az érintettek által megadott elektronikus postafiók (e-mail) címekről nyilvántartást vezet.

Az Elnökség határozatait az Egyesület fent megadott internetes honlapján történő elhelyezéssel hozza nyilvánosságra.  

 1. Nem lehet az Elnökség tagja, aki:
 • a Számvizsgáló Bizottság tagja,
 • az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást,
 • az a./-b./ pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

Közhasznú szervezet megszűntét követő 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző 2 évben legalább 1 évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

 1. Az Elnökség tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
7.3. § SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG
 1. Az Egyesület Közgyűlése az Elnökség előterjesztése alapján egyszerű többséggel és nyílt szavazással 3 tagból álló Számvizsgáló Bizottságot választ.

A Számvizsgáló Bizottság megbízatása 5 évre szól, és meghosszabbítható. 

 1. A Számvizsgáló Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során az Elnökségtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.  
 2. A Számvizsgáló Bizottság tagja az Elnökség döntéseinek kialakításában tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály így rendelkezik. 
 3. A Számvizsgáló Bizottság  köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,

a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

5.  Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Számvizsgáló Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Számvizsgáló Bizottság is jogosult.  

 1. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Számvizsgáló Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.  
 2. A Számvizsgáló Bizottság ügyrendjét, működését maga állapítja meg.

A Számvizsgáló Bizottság tagjai sorából Elnököt választ. 

 1. Nem lehet a Számvizsgáló Bizottság Elnöke vagy tagja az a személy, aki
 1. az Egyesület Elnökségének tagja,
 1. az Egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másként nem rendelkezik,
 2. az Egyesület célszerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő célszerinti juttatást -, illetve
 3. az a-c./ pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője - ideértve a Számvizsgáló Bizottság elnökét és tagjait is - az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

 1. A Számvizsgáló Bizottság határozatképes, ha legalább 50 % + 1 fő jelen van. A Számvizsgáló Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a Számvizsgáló Bizottság Elnökének szavazata dönt.

A Számvizsgáló Bizottság szükség szerint, de legalább kéthavonta egyszer ülésezik. Üléseit a Számvizsgáló Bizottság Elnöke hívja össze a Számvizsgáló Bizottság tagjaihoz eljuttatott, a napirendet is tartalmazó egyszerű levéllel vagy e-mail üzenettel. 

 1. Közhasznú Egyesületnél könyvvizsgáló kijelölése kötelező. Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.

8.§ TAGSÁG 

 1. A tagság formái:
 1. rendes tag
 1. pártoló tag
 2. tiszteletbeli tag

 Rendes tag:

Az Egyesület rendes tagja lehet bármely természetes és jogi személy valamint jogi személyiséggel nem rendelkező oktatási, kutatási intézmény, közhasznú társaság, alapítvány, egyesület, köztestület, ill. más non-profit szervezet, amennyiben csatlakozási és együttműködési szándékát személyesen vagy az erre jogosult képviselője útján kinyilvánította, egyben az Egyesület Alapszabályát kötelezőnek ismerte el magára nézve és tagfelvételi kérelmét az Egyesület erre feljogosított szerve elfogadta.. 
 

      Az Egyesület rendes tagjanak jogai és kötelezettségei:

  • magánszemély esetén személyesen, szervezet esetén képviselője útján - szavazati joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésén,  valamint az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
  • az Egyesület bármely tisztségére - személyesen vagy képviselője útján - jelöltet állíthat, választhat és bármely tisztségre megválasztható,
  • az Egyesület szolgáltatásait kedvezményesen veheti igénybe,
  • egyben köteles közreműködni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában,
  • a tagsági díjat rendszeresen fizetni,
  • köteles eleget tenni az Alapszabályban, és a közgyűlési határozatokban meghatározott kötelezettségeinek.

Pártoló tag:

Az Egyesület pártoló tagja lehetnek mindazok a természetes   illetve jogi személyek, akik az Egyesület célkitűzéseivel és tevékenységével egyetértenek és az Egyesület működéséhez rendszeres anyagi, szakmai vagy egyéb támogatást nyújtanak. A pártoló tagsági jogviszonyt az egyesület képviselője, valamint a pártoló tag közötti együttműködési megállapodás hozza létre, amely szólhat határozott vagy határozatlan időre is. 

      Az Egyesület pártoló tagja:

  • javaslatokat és észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatban az Elnökség felé,
  • részt vehet az Egyesület rendezvényein, Közgyűlésein tanácskozási joggal, de szavazati joggal nem rendelkeznek
  • igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait,
  • köteles a pártoló tagsági díjat rendszeresen fizetni,
  • köteles eleget tenni az Alapszabályban és a közgyűlési határozatokban a pártoló tag vonatkozásában meghatározott kötelezettségeknek.

 Tiszteletbeli tag:

Tiszteletbeli tag lehet az a személy, aki a társadalmi esélyegyenlőséget szolgáló oktatási vagy szociális tevékenysége révén vagy a közoktatási szféra nemzetközi kapcsolatainak elmélyítésében jelentős érdemeket szerzett.

A tiszteletbeli tagi cím adományozásáról - a felkérni kívánt személy előzetes egyetértése után - a Közgyűlés dönt kétharmados többséggel. 

      Az Egyesület tiszteletbeli tagja:

  • részt vehet az Egyesület rendezvényein, Közgyűlésein tanácskozási joggal,
  • kedvezményesen igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait,
  • köteles az Egyesület tevékenységét, fejlődését erkölcsileg, és lehetőségeihez képest egyéb módon támogatni,
  • köteles tiszteletben tartani az Alapszabály rendelkezéseit.

9. § A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 

 1. A tag felvételéről az Egyesület Elnöksége dönt. Amely szervezet vagy személy az Egyesület tagja kíván lenni - a tagság típusára is utaló tagfelvételi kérelmet nyújt be az Egyesület Elnökéhez, aki e kérelmet - jóváhagyás céljából az Elnökség soron következő ülése elé terjeszti. Az Elnökség legkésőbb a bejelentés beérkezésétől számított 60 napon belül köteles a bejelentésről dönteni. Tiszteletbeli tagi cím adományozása esetén pedig, köteles a Közgyűlést összehívni határozathozatal céljából.
 2. A tagsági viszony megszűnik a kilépés szándék Elnökséghez címzett írásbeli bejelentésével, az Egyesülettel szemben fennálló, hat havi tagdíjfizetési kötelezettségnek az Elnökség 
  30 napos póthatáridőt tartalmazó, írásbeli felszólítása ellenére történő elmulasztása miatti törléssel, illetőleg a tag halálával, vagy - jogi személy esetén - megszűnésével.

 A tagfelvételt megtagadó, illetve a törlést kimondó határozat ellen, 15 napon belül a Közgyűléshez lehet fellebbezni. 

 1. Az Egyesület tagjairól havi pontosságú nyilvántartást kell vezetni.

10. § A MŰKÖDÉS EGYÉB SZABÁLYAI 

 1. A Közgyűlés és az Elnökség jegyzőkönyvei, az Elnök által vezetett Határozatok Könyve, valamin az Egyesület működésével kapcsolatos egyéb iratok nyilvánosak, azokba Egyesület székhelyén vagy más, a felek által egyeztetett helyen bárki betekinthet.  
 2. Az Egyesület működése nyilvános. Az Egyesület beszámolóit, tájékoztatóit, szolgáltatásait és működésére vonatkozó dokumentumait az Egyesület internetes honlapján közzé teszi, ezzel biztosítja azok nyilvánosságát.  
 3. Ha az Egyesület olyan tevékenységet végez, amelyet valamely jogszabály feltételekhez köt, illetve szabályoz, akkor e tevékenység felett a hatáskörrel rendelkező állami szerv felügyeletet gyakorol.

A tagdíj bevétellel teljes egészében az Egyesület rendelkezik. Az Egyesület tulajdonát képezi a közösség által létrehozott vagyon. 

 1. Az Egyesület alapító tagjai az Alapszabály elfogadásával, pártoló tagjai belépési nyilatkozatukban, rendes tagjai felvételi kérelmükben, tiszteletbeli tagjai pedig a Közgyűlés határozatának kézhezvételét követően haladéktalanul, külön nyilatkozatban hozzájárulnak, hogy az Egyesület rendelkezésére bocsátott személyes adataikat, az Egyesület céljainak elérése, tevékenysége előmozdítása érdekében, és ezzel összefüggésben az Egyesület a tagok személyiségi jogainak figyelembevételével hasznosítsa, továbbítsa illetve nyilvánosságra hozza.
 2. Az Egyesület közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig, a korábban megadott internetes honlapján közzéteszi.

11. § AZ EGYESÜLET MEGSZÜNÉSE 

 1. Az Egyesület megszűnik, ha
 1. jogutód nélküli feloszlását vagy más társadalmi szervezettel való egyesül a Közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel kimondja,
 1. az arra jogosult szerv feloszlatja és megszűnését megállapítja,
 2. más Egyesülettel vagy társadalmi szervezettel egyesül.

Az Egyesület feletti törvényességi felügyeletet a Fővárosi Főügyészség gyakorolja. 

 1. Rendelkezés az Egyesület vagyonáról

 Az Egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonáról a Közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni. A vagyon hovafordításáról szóló határozat meghozatalánál irányadó szempont az, hogy a vagyont továbbra is az Egyesület alapszabályában rögzített célok megvalósítása érdekében kell felhasználni. 

12. § ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. sz. törvény, valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról rendelkező 114/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet, továbbá

a Ptk. előírásait kell alkalmazni. 

Budapest, 2005. szeptember 14.

Lőke Józsefné 
elnök

 

 
 

 

Profilkép


KépgalériaStatisztika

Most: 3
Összes: 327833
30 nap: 3758
24 óra: 199